Olej do vývěvy VPO46 - 500ml

329 Kč 271,90 Kč bez DPH
Skladem
Můžeme doručit do:
24.7.2024

Obsah balení 500ml.

Kvalitní vyvěvový olej je vhodný k následujícím typům vývěv VALUE:

VE225N

V-i220SV, V-i220SV

V-i240Y, V-i 240SV

V-i260Y, V-i260SV

V-i280Y, V-i280SV

Vi2120

TIP: Pro vývěvu VRD4 je vhodný olej VPO-68H

Detailní informace

Detailní popis produktu

BEZPEČNOSTNÍ LIST
podle nařízení EP a Rady (ES) č. 1907/2006
Číslo BL: VPO46 Vaccum pump oil Revize:
Datum vydání: 27/06/2018 Datum revize:
1. Identifikace látky / přípravku a společnosti / podniku
1.1 Identifikace látky nebo přípravku: VPO46 VACUUM PUMP OIL
1.2 Dodavatel:
Jméno nebo obchodní jméno: Zhejiang VALUE Mechanical and Electrical Products Co., Ltd
Místo podnikání nebo sídlo: Jiulong Road, Chengxi Industrial Zone, Wenling, Zhejiang, China
Tel: 0576-86191959, Fax: 0576-86191957
1.3 Identifikace společnosti nebo podniku - distributor
Jméno nebo obchodní jméno: HAVOG spol. s r.o.
Místo podnikání nebo sídlo: Trnava 333, 763 18 Trnava
Identifikační číslo (IČO): 27701271
Telefon: 603444966
 
Zpracovatel BL:
1.4 Telefonní číslo pro mimořádné události : Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, telefon (24 hodin/den) -
2 24919293
2. Identifikace nebezpečnosti
Složení / informace o složkách
Čínský a anglický název: VPO46 High Vacuum Pump Oil
Molekulární vzorec: CnH2n+2
Nebezpečné složky: žádné
3. Identifikace nebezpečnosti
Účinky na zdraví
Dlouhodobý kontakt s pokožkou může způsobit mírnou dermatitidu.
Vniknutí do plic může vyvolat chemickou pneumonii nebo plicní otok.
Účinky na životní prostředí
Mírná kontaminace vody.
Možné škodlivé účinky na vodní a podmořské prostředí.
Fyzické a chemické nebezpečí
Nehořlavé látky
Statická elektřina může způsobit vznícení par a tím vyvolat nebezpečí.
Nebezpečí požáru: Produkuje vodu, oxid uhelnatý nebo oxid uhličitý.
Zvláštní nebezpečí: žádná.
4. Pokyny pro první pomoc
Popis pokynů pro první pomoc
Při nadýchání
Přemístěte postiženého na čerstvý vzduch. Pokud příznaky přetrvávají, obraťte se na lékaře.
Při kontaktu s pokožkou
Zabraňte přímému kontaktu s pokožkou a používejte vodotěsné ochranné rukavice.
Postiženou oblast omývejte pomalu tekoucí teplou vodou po dobu nejméně 20 minut.
Kontaminované oděvy, boty a kožené věci (kožené opasky, pásky hodinek…), svlékněte a následně vyperte nebo vyčistěte.
Při kontaktu s očima
Oči důkladně vymývejte vodou po dobu 5 minut, abyste odstranili znečištění. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
Při požití
Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
5. Opatření pro hašení požáru
Vhodná hasiva
Suchý prášek, písek atd.
Spalování produktu
Může způsobit dušení. Používejte vhodné dýchací ochranné prostředky a uhaste oheň.
6. Opatření v případě náhodného úniku
Rozlitý materiál absorbujte inertním materiálem, jako je perlit, vermikulit, písek nebo piliny.
V případě úniku do vody lze použít bariéru k zamezení šíření.
Provádějte bezpečnostní kontroly, preventivní opatření a zabraňte úniku.
7. Manipulace a skladování
Pokyny pro zacházení
Pravidelně měřte elektrostatické kapacity.
S produktem pracujte v dobře větraných prostorách. Mějte vždy připravené ochranné prostředky, které mohou uhasit oheň a zabránit
úniku produktu.
V případě úniku
Odstraňte z blízkosti produktu všechny předměty, které by mohly způsobit vznícení nebo požár. Zabraňte vzniku mlhy.
Použijte schválený transportní kontejner.
Použijte v místě varovnou značku „Zákaz kouření“

Doplňkové parametry

Kategorie: ROTAČNÍ VÝVĚVY
Záruka: 1 rok
Hmotnost: 0.5 kg

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Grafický návrh vytvořil a na Shoptet implementoval Tomáš Hlad & Shoptetak.cz.